PradžiaDuomenų bazėsBiobibliografijos

Biobibliografijos

Žymūs Lietuvos žmonės: biobibliografinė duomenų bazė

 Pastaba: visos žemiau pateiktos nuorodos peradresuoja į išorinę svetainę.
Pratarmė  lietuvių k.  english

1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai

A  B  C  Č  D  E  Ė  G  I  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
A
Abramavičius, Vladas – poetas, vertėjas, kultūros istorikas, bibliografas
Avižonis, Juozas – žymus pedagogas, Lietuvos centrinės bibliotekos vedėjas (1935–1939)
B
Balys, Jonas – folklorininkas, etnografas, išeivijos visuomenininkas
Banaitis, Saliamonas – Nepriklausomybės Akto signataras, visuomenės veikėjas, spaustuvininkas
Biržinytė, Regina – poetė, bibliotekininkė, mokytoja   
Biržiška, Mykolas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, lietuvių literatūros ir kultūros istorikas, lietuvių tautosakos tyrinėtojas, visuomenės veikėjas, pedagogas, publicistas
Biržiška, Vaclovas – bibliografas, teisininkas, publicistas, kultūros istorikas, visuomenės veikėjas          
Bistras, Leonas – filosofijos daktaras, žurnalistas, vertėjas, nepriklausomos Lietuvos valstybės ir politinis veikėjas
Bizauskas, Kazys – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, diplomatas, teisininkas, spaudos ir švietimo darbuotojas
Bortkevičienė, Felicija – knygnešė, spaudos darbuotoja, visuomenės veikėja
Bruožis, Ansas – Mažosios Lietuvos lietuviškos spaudos ir kultūros istorikas, spaustuvininkas, bibliografas
Bulavas, Juozas – teisininkas, akademikas, nepriklausomos Lietuvos valstybės ir politinis veikėjas
Č
Čarneckis, Voldemaras Vytautas – inžinierius, diplomatas, politinis veikėjas
Čilvinaitė, Marijona – bibliotekininkė, kraštotyrininkė, tautotyrininkė, etnografė
Čiurlionytė-Zubovienė, Danutė – rašytoja, vertėja
D
Dovydaitis, Pranas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, filosofas, pedagogas, visuomenės veikėjas
Dulkė, Klemensas – poetas, prozininkas, pedagogas
E
Eretas, Juozas – literatūros istorikas ir pedagogas, filosofas, žurnalistas, nepriklausomos Lietuvos valstybės ir politinis veikėjas
G
Galvydis-Bykauskas, Jonas – nepriklausomos Lietuvos karinis, politinis bei visuomenės veikėjas, Lietuvos kariuomenės generolas
Giedraitis-Spalis, Romualdas – rašytojas, pedagogas
Grinius, Kazys – trečiasis Lietuvos prezidentas, lietuvių tautinio judėjimo ir Lietuvos valstybės veikėjas, gydytojas
Gudauskas, Jonas – teisininkas, pedagogas, nepriklausomos Lietuvos valstybės ir politinis veikėjas
Y
Yčas, Martynas – teisininkas, pramonininkas, nepriklausomos Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, publicistas
Yčas, Jonas – istorikas, pedagogas, Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas, nepriklausomos Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas
J
Jablonskis, Jonas – kalbininkas, lietuvių bendrinės kalbos kūrėjas, pedagogas, visuomenės veikėjas
Jakštas, Adomas (tikr. Dambrauskas, Aleksandras) – filosofas, teologas, kunigas, poetas, publicistas, Lietuvos tautinio atgimimo veikėjas
Jurginis, Juozas – istorikas, mokslininkas, publicistas
Jurgutis, Vladas Rafaelis – ekonomistas, lietuvių finansų mokslo pradininkas, finansų terminijos kūrėjas, nepriklausomos Lietuvos valstybės ir politinis veikėjas
K
Kairys, Anatolijus – pedagogas, rašytojas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, JAV lietuvių kultūros, visuomenės veikėjas
Kairys, Steponas – Nepriklausomybės Akto signataras, visuomenės veikėjas, publicistas, inžinierius
Klimas, Petras – Nepriklausomybės Akto signataras, diplomatas, teisininkas, istorikas, publicistas, visuomenės veikėjas
Krupavičius, Mykolas – kunigas, nepriklausomos Lietuvos valstybės ir politinis veikėjas
M
Malinauskas, Donatas – Nepriklausomybės Akto signataras, visuomenės veikėjas, draudžiamos spaudos platintojas
Mironas, Vladas  – Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas, Lietuvos vyriausybės ministras pirmininkas, tremtinys
N
Narjauskas, Jurgis – kunigas, tautosakininkas, publicistas, vertėjas
Narutavičius, Stanislovas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, politikos veikėjas
Natkevičius, Ladas (Vladas) – Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, diplomatas, teisininkas, teisės mokslų daktaras
Noreika, Liudas – teisininkas, pedagogas, nepriklausomos Lietuvos valstybės ir politinis veikėjas
P
Petrulis, Alfonsas – kunigas, Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Valstybės Tarybos narys, politikos ir visuomenės veikėjas
Petrulis, Vytautas – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Finansų ministras, nepriklausomos Lietuvos valstybės ir politinis veikėjas
Pliateris, Jurgis – filologas, istorikas, lietuvių kalbos tyrinėtojas, bibliografas, leidybos mecenatas.
R
Raila, Bronys – žurnalistas, rašytojas, vertėjas
Rimantas, Juozas – bibliografas, knygotyrininkas, kultūros istorikas, Lietuvos centrinės valstybinės bibliotekos direktorius (1939–1950)
Ročka, Marcelinas – literatūros istorikas, bibliografas, knygotyrininkas, vertėjas, pedagogas
S
Smilgevičius, Jonas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, ekonomistas, bankininkas, įvairių akcinių bendrovių steigėjas ir dalininkas, visuomenės veikėjas
Staugaitis, Justinas – vyskupas, Nepriklausomybės Akto signataras, nepriklausomos Lietuvos valstybės, politikos ir visuomenės veikėjas, žurnalistas ir publicistas
Strazdas, Antanas – poetas, kunigas
Stulginskis, Aleksandras – antrasis Lietuvos prezidentas, Nepriklausomybės akto signataras, vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos steigėjų, agronomas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas 
Š
Šaulys, Jurgis – Nepriklausomybės Akto signataras, Valstybės Tarybos narys, diplomatas, valstybės ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, redaktorius, filosofijos daktaras, ekonomistas
Šaulys, Kazimieras Steponas – Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Steigiamojo Seimo narys, politikos ir visuomenės veikėjas, profesorius, Lietuvos Katalikų Bažnyčioje aukštas pareigas ėjęs dvasininkas
Šernas, Jokūbas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, visuomenininkas, spaudos veikėjas
Šilingas, Stasys – teisininkas, nepriklausomos Lietuvos valstybės, politikos ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, literatūros kritikas
Šlapelis, Jurgis – kalbininkas, pedagogas, vertėjas, Lietuvos kultūros, politinis ir visuomenės veikėjas
T
Tarvydas, Juozas – mokytojas lituanistas, literatūros tyrinėtojas, kritikas
Tomonis, Stasys – Kultūros veikėjas, bibliografas, vertėjas, literatūrologas, ilgametis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojas
V
Vaičiulaitis, Antanas – rašytojas, vertėjas, pedagogas
Vailokaitis, Jonas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, pramonininkas, bankininkas
Vasiliauskas, Kazimieras – politinis kalinys ir tremtinys, monsinjoras, visuomenės veikėjas
Vienažindys, Antanas – kunigas, poetas
Vileišis, Jonas – Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, teisininkas, visuomenės ir politikos veikėjas
Vileišis, Petras – inžinierius, rašytojas, vertėjas, Lietuvos visuomenės ir politinis veikėjas
Vilkas, Eduardas – Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras, profesorius, habilituotas daktaras, ekonomistas ir matematikas
Volteris, Eduardas (atsisiųsti PDF ») – bibliografas, archeologas, etnografas, tautosakininkas, spaudos darbuotojas, vienas iš Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas) steigimo iniciatorių ir profesorių, pirmasis Lietuvos nacionalinės bibliotekos (tada – Centrinio knygyno) vedėjas
Ž
Žukas, Konstantinas – nepriklausomos Lietuvos valstybės ir karinis veikėjas, pulkininkas leitenantas, karo pedagogikos pradininkas